مقاله ساخت و اعتباريابي پرسش نامه ارتباط با مدرسه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار) از صفحه 46 تا 55 منتشر شده است.
نام: ساخت و اعتباريابي پرسش نامه ارتباط با مدرسه
این مقاله دارای 10 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتباريابي
مقاله پرسش نامه ارتباط با مدرسه
مقاله دانش آموز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پناغي ليلي
جناب آقای / سرکار خانم: احمدآبادي زهره
جناب آقای / سرکار خانم: زاده محمدي علي
جناب آقای / سرکار خانم: پشت مشهدي مرجان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: ساخت، بررسي روايي و ساختار عاملي پرسش نامه اي براي سنجش ارتباط دانش آموزان با مدرسه، هدف پژوهش حاضر بود.
روش: با بهره گيري از منابع و نظريه متخصصان روانشناسي تربيتي، پرسش نامه اي 21 پرسشي تهيه شد و 1204 دانش آموز از نقاط مختلف تهران که به صورت چند مرحله اي (طبقه اي متناسب با حجم) و تصادفي برگزيده شده بودند، به آن پاسخ دادند. داده ها به کمک نرم افزار SPSS و LISREL و با کاربرد تحليل عاملي اکتشافي، روش مولفه هاي اصلي و چرخش پروماکس، تحليل عاملي تاييدي، شاخص هاي برازش و آلفاي کرونباخ تحليل شدند.
يافته ها: تحليل مولفه هاي اصلي نشان داد که پرسش نامه ارتباط با مدرسه (SCQ) از چهار عامل تعلق، التزام، تعهد و روابط با هم سالان در مدرسه تشکيل شده اما طبق تحليل عاملي تاييدي، عامل چهارم با داده ها برازش نداشت. آلفاي کرونباخ براي کل پرسش نامه 0.84، تعلق 0.83، التزام 0.81، تعهد 0.58 و روابط با هم سالان 0.50 محاسبه شد.
نتيجه گيري: SCQ را مي توان به عنوان ابزاري معتبر براي سنجش احساسات، ارزيابي ها و رفتارهاي دانش آموزان نسبت به مدرسه به كار برد.