سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ذبیح ا… یوسفی – دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی م
عباس فولادیان – کار شناسان بهداشت محیط
بهروز علیزاده – کار شناسان بهداشت محیط

چکیده:

تصفیه فاضلاب یکی از وظایف مهم دولتها وص نایع می باشدکه هزینه هنگفتی را به ویژه به کشورهای در حال توسعه تحمیل می کند،انجام هر گونه صرفه جوئی در کاهش هزینه هاازیک سو و حصول راندمان بالا از طرف دیگر مورد توجه می باشد در این راستا انواع روشهای مختلف تصفیه فاضلاب جایگاه ویژه ای را در دنیا به خود اختصاص داده است یکی از تکنیکهای مورد استفاده درصنعت تصفیه فاضلاب استفاده از چندین روش تصفیه بیهوازی در قالب یک سیستم واحدمی باشد . دراین پژوهش بازدهی سیستم سپتیک بافل دار بیهوازی با سیستم رشد چسبیده در تصفیه فاضلاب بمنظور دستیابی به اهداف تصفیه بیشترمورد بررسی قرار گرفت . مطالعات بر روی این سیستم 7 ماه طول کشید . که در مهرماه سال 1386 راه اندازی گردید و پایدار سازی سیستم بمدت 4 ماه به طول انجامید. منبع تامین فاضلاب، فاضلاب سنتتیک (شیر خشک بیومیل ) بوده است .پایلوت بشکل مکعب مستطیل به حجم 50 لیتر و دارای 5 اتاقک میباشد ک ه به ترتیب مخزن ته نشینی، سه اتاقک حاوی بستر لجن با جریان رو به بالا واتاقک نهائی، راکتور بی هوازی با رشد چسبیده حاوی 750 قطعه لوله خرطومی (محافظ سیم برق)به طول 2.5-3.5 سانتی متر بعنوان پکینگ بوده است پس از گذر فاضلاب از سپتیک تانک اولیه و اتاقک های حاوی بس تر لجن با جریان رو به بالا، نهایتا فاضلاب از اتاقک دارای مدیا گذرانده شد . عملیات مذکور طی دوره 24 ساعت ه در محدوده غلظت (705-233) mg/l مورد بررسی قرار گرفت اندازه گیری پارامتر های فیزیکو شیمیائی طبق روش استاندارد متد سال 1998 انجام گرفت و آزمایشات( کدروت ، دما pH, TSS, VSS, TDS, COD, TS ) بر روی ورودی و خروجی سیستم بطور روزانه مورد بررسی قرار گرفت . طبق آزمایشات انجام یافته طی سه مر حله ( که بمدت 4 ماه جهت پایدارسازی بطول انجامید ) مشاهده شد بترتیب در مرحله اول : راندمان حذف COD در زمان ماند 24 ساعت در دمای 23 در جه سانتی گراد برای mg /l 233 = COD و 57% بوده است در مرحله دوم : راندمان حذف COD در زمان ماند 24 ساعت در دمای ( IN18 -OUT20 ) و ( IN13– OUT14 ) درجه سانتی گراد بترتیب 81% و 75% بوده است. بااستناد از نتایج حاصل شده، سیستمهای بیهوازی قادرند نسبت به حذف بارهای آلی بالا راندمان بهتری راایجاد کنند . و همچنین با افزایش دما راندمان سیستم نیز بهبود خواهد یافت و استفاده از این سیستم می تواند، جهت تصفیه فاضلابهای خانگی وجوامع کوچک وصنایع بعنوان یک سیستم کم هزینه با راندمان بالا مورد استفاده قرارگیرد.