سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

توکل پاکیزه – دانشک
محمد ابریشمیان – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران
نصرت الله گرانپایه – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران
آلکساندر دمیتریو – دانشکده مهندسی فیزیک و میکروالکترونیک، دانشگاه صنعتی چالمزر، گوتنب

چکیده:

با بکارگیری نانودیسکهای فلزی با تغذیه انتهایی و بر اساس نوسان پلاسمون های سطحی محلی یک نانوفیلتر ساده وموثر در فرکانسهای نوری طراحی و با استفاده از تکنیک نانولیتوگرافی حفره – ماسک ساخته شده است. مفاهیم فیزیکی و فیلترینگ نانوساختار با استفاده از تقرب الکتریسیته شبه ساکن و مدار معادل الکتریکی نانوساختار بررسی شده است. رفتار الکترومغناطیسی نانوفیلتر پیشنهادی با روش تفاضل محدود حوزه زمان پاشنده شبیه سازی شدهاست. پاسخ فرکانسی نانوفیلتر معرفی شده قابل تنظیم در بازه طول موج های نور مرئی و مخابراتی است. نتایج بدست آمده از مدل سازی و شبیه سازی با نتایج آزمایشگاهی هم خوانی دارند.