سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
علی جوادی آزاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز،دانشکده مهندسی شیمی و مواد
امیر منصوری زاده –

چکیده:
یکی ازعمده ترین آلوده کننده های محیط زیست امولسیونهای نفت آب و پسابهای نفتی است که دراین بررسی سعی گردیده است جهت رفع آنها با فرایند فیلتراسیون غشایی و سخت غشای پلی اترسولفون آبدوست جداسازی بطور موثری صورت گیرد براین اساس سلولز استات CA به عنوان یک افزودنی بسیارابدوست به محلول پلی اترسولفون اضافه گردید و یک غشای آلیاژی ازروش وارونگی فازی تهیه شد که دربرابر غشای اولیه بسیاری ازمشخصات آن بهبود یافت جهت ارزیابی کارایی و مشخصات غشا تصویربرداری FESEM ازمایش شارآب خالص ازمایش زاویه تماس و همچنین جداسازی امولسیون مدل با استفاده ازفرایند غشایی صورت پذیرفت نتایج حاصل ازازمایش زاویه تماس و مقایسه دوغشای پایه و اصلاح شده نشان داد که با افزودن سلولز استات میزان ابدوستی سطح بطور قابل توجهی حدود 11 درجه بهبود یافته است همچنین درتست شاراب خالص ارزیابیها حاکی ازآن بود که با اصلاح غشا شار آب خالص روند افزایشی نشان میدهد ازتصاویر میکروسکوپ الکترونی درمی یابیم که با افزودن cA ساختاربدست آمده اسفنجی خواهد بود و نیز درسطح خارجی غشا حفرات ریزی شکل میگیرد درارزیابی کارایی غشا مشاهده میگردد که غشاهای اصلاح شده دربرابر غشاهی اولیه دارای پس زنی دفع ذرات روغن نفت کمتری هستند.