سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم کاوش – کارشناس ارشد شیمی معدنی، دانشکده علوم – گروه شیمی – دانشگاه پیام نور مر
حجت اله معلمیان – دانشکده علوم – گروه شیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان
علی ممتازان – دانشکده علوم – گروه شیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان
علی ایقان –

چکیده:

در این مقاله نانو ذرات اکسید تیتانیم با استفاده از نمک تری کلرید تیتانیم و هیدروکسید آمونیم با روش ترکیبی رفلاکس Reflax)و کسیناسیونCalcination)سنتز شد. بر اساس تصاویرSEM نانو ذرات سنتز شده مورفولوژی کروی یکسان در ابعاد نانومتری 50 تا 6 نانومتر داشتند. نتایج آنالیزXRD نشان داد که شدت قله ماکزیمم در صفحه ( 110 ) در زاویه2θ-27/54درجه نمایان شده که وجود این صفحات نشاندهنده تش ی کل فاز روتایل است که با کارت استانداردJCPDS No.21-1272 مطابقت دارد. برای شناسایی بهتر نمونه از آنالیزهای EDX و طیف بینیFT-IR وUV-vis استفاده شد.