سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

زهرا اکثیری – شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی(تهران)، کارشناس ارشد مهندسی شیمی
اسماعیل جمشیدی – استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این بررسی کربن فعال به روش شیمیایی از پوست سخت پسته با عام ل های فعال کننده ۲ H3PO4 ،ZnCl و KOH تولید شده است و پارامترهای غلظت،نسبت ونوع عامل فعال کننده، دمای فعال سازی، زمان اقامت وسرعت حرارت دهی بر روی خواص کربن فعال تولید شده بررسی گردیده است . طراحی آزمای ش های فعال سازی به روش تاگوچی انجام شده و شرایط عملیاتی بهینه تعیین شده است. نتایج نشان م یدهد که ۲ H3PO و ۴ ZnClبرای پوست پسته، خواص بهتری را تولید می کنند. از میان پارامترهای مورد بررسی اثر نوع ، غلظت و نسبت آغشتگی عامل فعال کننده به ماده او لیه از اهمیت بیشتری برخوردار است. بیشترین مساحت سطح از فعال سازی با اسید فسفریک ٩٨ % وزنیm2/gr ٢٠٢٤ در دمای ۰C ٤٠٠ ، زمان min سرعت حرار تدهی٢٠ به ۰C/min دست آمده است .در تمام حال ت های مورد بررسی راندمان بالای ٣٥ % می باشد که در حالت بهینه به ۴۷/۴% رسیده است.