مقاله سازوکار هاي بومي مديريت مرتع عشاير کوچنده ايل کلهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1389 در تحقيقات مرتع و بيابان ايران از صفحه 476 تا 488 منتشر شده است.
نام: سازوکار هاي بومي مديريت مرتع عشاير کوچنده ايل کلهر
این مقاله دارای 13 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانش بومي
مقاله عشاير کلهر
مقاله مديريت مرتع
مقاله تحقيق کيفي
مقاله کرمانشاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاپ زن عبدالحميد
جناب آقای / سرکار خانم: افشارزاده نشميل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بشر هم اکنون و در آينده، براي ادامه حيات خويش بر روي کره زمين نيازمند بي چون و چراي منابع طبيعي، به ويژه مراتع به عنوان حياتي ترين بستر توسعه پايدار محيط زيست و پديده هاي اکولوژيک، منبع اصلي تامين خوراک دام نظام دامداري سنتي و … مي باشد. اين عرصه ها با 90 ميليون هکتار مساحت و حدود %60 کل کشور، داراي نقشي غيرقابل انکار در محاسبات اقتصادي و اجتماعي کشورمان مي باشند. اين منابع ثروت به رغم برنامه هاي متعددي که براي اصلاح و مديريتشان طراحي شده در معرض تهديد جدي قرار دارند. به نظر مي رسد براي احيا اين عرصه ها اضافه بر هر چيز نياز به شناسايي دانش محلي بهره برداران، و از آن جمله عشاير به عنوان اصلي ترين بهره برداران مرتع وجود دارد. اين مطالعه کيفي نيز به همين منظور و با هدف شناسايي و مستند سازي دانش بومي دامداران کوچ رو ايل کلهر در زمينه سازوکارهاي بومي مديريت مرتع انجام گرديد. حوزه جغرافيايي پژوهش شهرستان گيلان غرب از استان کرمانشاه بود. به منظور گردآوري داده ها از تکنيک هايي همچونPRA ، RRA و گروه هاي متمرکز استفاده شد. روش نمونه گيري با توجه به طبيعت تحقيق کيفي، نمونه گيري هدفمند انتخاب شد و داده هاي جمع آوري شده با استفاده از تحليل محتوا مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته ها به مسايلي همچون تقسيم بندي مراتع بر حسب شيب زمين، واحد دامي، قطعه بندي مراتع و برخي راهکارهاي بومي مديريت مرتع نظير کوچ، ارزيابي مرتع و … اشاره دارد.