سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
مهروز پشم فروش – دانشجوی کارشناسی ارشد ، گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان ، ایران
سیدجلیل رضوی – استادیار، گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان ، ایران

چکیده:
نیترات یکی از آلاینده های رایج در طبیعت است که در آبهای سطحی و زیرزمینی وجود دارد. به طور طبیعی وجود نیترات درمنابع آب در نتیجه پوسیدگی گیاهان است ولی عواملی از جمله عوامل انسانی نیز می توانند باعث افزایش چشمگیری درسطحنیترات گردند. استفاده از سیستمهای کنترل هوشمند یکی از راههای دقیق و حساس شناسایی یون ها می باشد که امروزه رشدقابل توجهی داشته است. به منظور تسهیل در انجام پژوهشهای میدانی اقدام به طراحی سامانه هوشمند شناسایی نیترات گردید.در این سامانه از الکترود یون گزین نیترات و یک کنترلر به منظور ارسال فرمان به دو شیر برقی در مسیر خروجی پساب تصفیهشده از سامانه بیو فیلتراسیون استفاده گردیده است. پس از تعیین میزان نیترات موجود در پساب خروجی از سامانه بیوفیلتراسیون، اطلاعات توسط کنترلر پردازش و سپس در صورت قرار گرفتن در محدوده مجاز به شیر برقی در مسیر مخزن ذخیرهآب سالم و در غیر اینصورت به شیر برقی دوم برای هدایت پساب جهت عبور مجدد از سامانه بیوفیلتراسیون فرمان باز شدن دادهمی شود. سیستم پس از طراحی در محل تصفیه خانه دانشگاه صنعتی اصفهان جهت ارزیابی میدانی نصب و راه اندازی خواهد شد.