سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مهدی ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی دریایی – گرایش طراحی متحرک های دریایی
حسین دلایلی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

بهره برداری رو به رشد منابع متنوع در یایی به تجه یزات و تاس یسات پیشرفته متناسب با شرایط عملیاتی نیازمند می باشد . از جمله، نیازمندی های صنایع نفت وگاز نیز تولید یک سری از تجهیزات پیشرفته را موجب گشته است . تثبیت دینامیکی موقعیت به عنوان یکی از مدرن ترین فن آوری های کنترل و ناوبری در زمینه کاربرد های دریایی بهخصوص توسعه تاسیسات نفت و گاز فراساحل نقش تاثیر گذاری ایفا می نماید . هم اکنون شناورهای مجهز به فن آوری تثبیت دینامیکی موقعیت امکان بهره برداری از م یادین نفت و گاز در مناطق عم ی ق و بس یار دور از ساحل را ایجاد کرده اند به گونه ای که سکوها ی حفاری و شناورها ی لول ه گذار مجهز به ا ین فن آوری امکانات مورد ن یاز برای استخراج و انتقال مواد خام از این م یادین را به خوب ی فراهم آورده اند . تثبیت دینامیکی موقعیت در شناورها ی سطح ی و زیر سطحی استفاده م ی شود . با افزایش هوشمندی و پیچیدگی سامانه های تثبیت موقعیت، قابلیت اطمینان این سامانه ها نیز افزایش یافته است . در این مقاله فن آوری تثبیت دینامیکی موقعیت شناورهای سطحی تشریح می شود . بعلاوه کاربردهای مختلف، مزایا و معایب و انواع رده بندهای این فن آوری بیان می شود .