مقاله سبك يادگيري دانشجويان پرستاري و پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي سمنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در كومش از صفحه 141 تا 147 منتشر شده است.
نام: سبك يادگيري دانشجويان پرستاري و پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي سمنان
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک يادگيري
مقاله دانشجويان پرستاري
مقاله دانشجويان پيراپزشکي
مقاله نظريه کلب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احدي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: عابدسعيدي ژيلا
جناب آقای / سرکار خانم: سهيل ارشدي فرخ
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني راهب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: عوامل متعددي ازجمله سبك هاي يادگيري مي توانند بر جريان يادگيري ﺗاثير داشته باشند. اين پژوهش با هدف تعيين سبك هاي يادگيري دانشجويان پرستاري و پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي سمنان انجام شده است.
مواد و روش ها: اين مطالعه از نوع مقطعي بوده و بررسي بر روي 199 دانشجوي پرستاري و پيراپزشكي كه به روش نمونه گيري آسان انتخاب شدند، انجام شد. ابزار پژوهش آخرين نسخه پرسش نامه استاندارد سبك يادگيري كلب(KLSI V.3.1)  بود.
يافته ها: به طور كلي سبك يادگيري
%27.1 دانشجويان واگرا، %26.6 انطباق يابنده، %23.6 هم گرا و %22.6 جذب كننده بود. سبك يادگيري غالب در دانشجويان پرستاري هم گرا (%31.9) و در دانشجويان پيراپزشكي واگرا (%36.1) بود. ارتباط معني دار بين رشته تحصيلي و سبك يادگيري (P=0.006)، و نيز بين ﺗاهل و سبك يادگيري (P=0.004) و هم چنين بين معدل دانشجو و سبك يادگيري (P=0.031) مشاهده گرديد، اما ارتباط بين جنس و سبك يادگيري معني دار نشد.
نتيجه گيري: با توجه به شايع تر بودن سبك هاي يادگيري هم گرا و واگرا در اين گروه از دانشجويان استفاده از شيوه هاي آموزشي نظير يادگيري مبتني بر حل مساله، بحث گروهي، بارش افكار، ايفاي نقش، شبيه سازي رايانه اي و نشان دادن، در محيط هاي آموزش تئوري، باليني، و مركز مهارت باليني پيشنهاد مي شود تا دانشجويان بتوانند در موقعيت هاي جديد و عيني، از قدرت تخيل و انديشه خود در كسب دانش و مهارت هاي حرفه اي، بيش تر و بهتر بهره مند گردند.