سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
محمدرضا فاضل پور عقدائی – کارشناس ارشد آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری یزد
محمد تقی دستورانی – دانشیار دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی دانشگاه یزد
علی طالبی – دانشیار دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی دانشگاه یزد
محمود پیری اردکانی – معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری یزد

چکیده:
استفاده بهینه ازمنابع آب موجود وتوسعه روشهای علمی و نودرمناطق خشک و نیمه خشک لازم و ضروری است دراستان یزد نیز با توجهبه شرایط خشک و کم باران و تبخیر بالا ذخیره سازی آبهای سطحی دارای توجیه فنی و اقتصادی نمی باشد لذا استفاده ازسدهای زیرزمینی درمناطقی که آب زیرقشری مناسبی وجود داشته باشد ازشیوه های مطمئن و اقتصادی می باشد دراین تحقیق سدزیرزمینی احداث شده درحوزه میل سفید اردکان سنگ و سیمانی با هدف ایجاد آب جدید برای تامین نیازهای کشاورزی منطقه و روستای خرانق بررسی گردید با اندازه گیری مستقیم دبی آب زیرسطحی ۰٫۴ لیتر درثانیه ۴۲مترمکعب درروز محاسبه شد که بالادست این سد با حجم مخزن ۴۲۰۰ مترمکعبی قابل ذخیره و استفاده می باشد که میتواند حتی درسالهای خشک سالی نیازآبی منطقه را تامین نماید فاکتورتاثیر دیواره سد نیز ۱۲/۶۷ بدست آمد که با محدودیت های زمین شناسی و ژئومورفولوژیکی و نیازآبی منطقه قابل توجیه است