سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی
تعداد صفحات: ۱
نویسنده(ها):
وحید اسکو – عضو هیئت علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه گنبد کاووس
زهرا شاهینی –
غزاله عمادی –

چکیده:
هدف این مقاله بیان این مطلب است که چگونه دیدگاه دارائی های مولدرشته زیست شناسی می تواند در زمینه سرمایه فکری بکار برده شود. در سالهای اخیر توجهات زیادی به مسائل حسابداری در رابطه با سرمایه فکری واین که چگونه ارزش سرمایه فکری در سطح سازمان بر ارزش سرمایه فکری در یک سطحی بزرگتر یا کوچکتر از سازمان موثر است شده است. سرتاسر مقاله چارچوب دارایی های مولد که در گذشته انجام شده است را بسط می دهد. این چارچوب منطبق بردیدگاه سرمایه فکری با تصویر تجربی به کار برده می شود. در این مقاله، استدلال آورده شد که مشکلات ذاتی فهم متغیرهای وابسته از سرمایه فکری در سطوح مختلفسازمان می تواند از عدم درک تفاوت بین اثرات سینرژی، روابط علّی و دارائی مولد ناشی شود. این مقاله به همراه مثالی بیان می کند که چطور دیدگاه دارایی های مولد می تواند نسبت به رشته سرمایه فکری مجهز شود.این مقاله یک گامی در جهت افزایش درک سطوح مختلف از سرمایه فکری به وسیله به کار بردن دیدگاه دارائیهای مولد از زیست شناسی می باشد.با اینکه این دیدگاه به خودی خود ممکن ترکیبی از تئوری آزمایشیعمومی از سرمایه فکری نباشد.حداقل این امیدواری وجود دارد که این تئوری این فکر را تحریک و توسعه دهد تا در آینده تحقیقاتی در این مورد انجام شود.