مقاله سرواپيدميولوژي توکسوپلاسموز در زنان باردار پذيرش شده در بخش زايمان مرکز آموزشي درماني کوثر قزوين – 1386 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاييز 1388 در مجله ميكروب شناسي پزشكي ايران از صفحه 73 تا 79 منتشر شده است.
نام: سرواپيدميولوژي توکسوپلاسموز در زنان باردار پذيرش شده در بخش زايمان مرکز آموزشي درماني کوثر قزوين – 1386
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرواپيدميولوژي
مقاله توکسوپلاسموز
مقاله زنان باردار
مقاله مرکز آموزشي درماني كوثر
مقاله قزوين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسكندريان عباسعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: توکسوپلاسموز مادرزادي، جنين زناني که قبل از بارداري به توکسوپلاسما آلوده نشده باشند را تهديد مي کند. عيار سرولوژيک سابقه عفونـت نشـان دهنـده ميزان جمـعيت زنـان در معـرض خـطر اسـت. اين مطـالعه با هدف تعيين شيوع توکسوپلاسما در زنان باردار پذيرش شده در بخش زايمان مرکز آموزشي درماني کوثر قزوين در سال 1386 انجام گرديد.
روش بررسي: نمونه خون وريدي 255 زن باردار پذيرش شده در بخش زايمان طي ماه هاي تير تا آذر 1386 جمع آوري شد. نمونه ها جهت جستجوي آنتي بادي هاي ضد توکسوپلاسما گوندي با روش ايمونوفلئورسانس غير مستقيم(IFA)  در هشت رقت مختلف (1:6400 تا 1:20) آزمايش شد. اطلاعات مورد نياز (سن، محل سکونت، گروه خوني وRh ، سابقه سقط جنين، دفعات حاملگي، تماس با گربه) از طريق پرسشنامه جمع آوري شدند. براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون هاي T-test و مجذور کاي استفاده شد.
يافته ها: تيتر آنتي بادي ضد توکسوپلاسما در 160 نمونه 1:20 (%62.7) يا بالاتر بود. ارتباط شيوع آلودگي به توکسو پلاسما با متغيرهاي مورد بررسي به سطح معني دار آماري نرسيد (P>0.05).
نتيجه گيري: تعداد زنان باردار سرم منفي نسبت به توکسوپلاسما در اين مطالعه %37.3 بود. اين زنان به طور بالقوه در معرض ابتلا به توکسوپلاسوز اکتسابي حاد طي دوران حاملگي و انتقال آن به جنين خود مي باشند. آموزش و ارتقا آگاهي اين زنان نسبت به معيارهاي پيشگيري و مراقبت از خود واجد اهميت فراوان است.