مقاله سرچشمه نظريه هاي ترجمه بررسي موردي نظريه هاي گوته و شلايرماخر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1387 در نامه فرهنگستان از صفحه 25 تا 38 منتشر شده است.
نام: سرچشمه نظريه هاي ترجمه بررسي موردي نظريه هاي گوته و شلايرماخر
این مقاله دارای 14 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خزاعي فر علي
جناب آقای / سرکار خانم: فريدي مازيار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، مراد ما از نظريه ترجمه روش يا شيوه عمل ترجمه است. روش هايي كه در ترجمه از آنها پيروي مي شود نامحدود نيستند؛ زيرا عوامل دخيل در عمل ترجمه محدودند. مهم ترين اين عوامل اند شيوه بيان نويسنده، اقتضاهاي زبان مقصد، ملاحظات مربوط به مخاطبان فرضي ترجمه، و هدف مترجم از ترجمه. بر اين مبنا، روش هاي ترجمه را از ديرباز به دو دسته مقيد به متن اصلي و مقيد به زبان مقصد يا آشنايي زدايي و آشنايي گرايي تقسيم كرده اند. اين تقسيم بندي، هر چند در مباحث جديد زباني دقيق تر به كار رفته و عوامل بيشتري در آن دخيل گشته اند، هنور هم معتبر است.
نظريه ترجمه، به اعتقاد ما، مبناي علمي ندارد و از عوامل اجتماعي و فرهنگي و سنت فكري جامعه و مشخصا نظريه هاي ادبي و فلسفي و هنري حاكم بر آن متاثر است. البته نظريه پردازان براي توجيه آرا خود دلايلي عقلاني مي آورند اما نمي توان انتظار داشت كه نظريه اي در همه جوامع و در هر زماني مقبوليت پيدا كند زيرا كه جامعه نه از نظر سنت فكري در جايگاه ثابتي قرار دارد و نه پيوسته بر يك حال مي ماند. در مثل، جامعه اي كه توليد ادبي و، در نتيجه، نظريه ادبي و زيباشناختي ندارد با جامعه اي قابل قياس نيست كه، در برابر ساير فرهنگ ها، خود را در جايگاهي چندان رفيع مي يابد كه احساس بي نيازي فرهنگي مي كند و براي فرهنگ و، به تبع آن، زيان جامعه اي ديگر پذيرندگي ندارد. آلمان قرن هجدهم / نوزدهم عرصه اوج مباحثات نظري در باب ترجمه بود. در اين قرن، نظريه پردازان بزرگي همچون گوته (1832-1749)، هومبولت (1835-1767)، شلايرماخر (1834-1768)، فريدريش فن شلگل (1829-1772)،‌ و نوواليس (1801-1772)، سنت ترجمه و سخن گفتن در باب ترجمه را شكوفا ساختند. در اين ميان، آرا دو تن از اين نظريه پردازان، گوته و شلايرماخر، حايز اهميت ديگري است. بررسي آرا آنان نشان مي دهد كه آنچه در باب ترجمه گفته اند چگونه به آرا اجتماعي و فرهنگي پيشتيبان مربوط است.