مقاله سطح سرمي منيزيم در زنان يائسه مبتلا به پوکي استخوان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در سالمند از صفحه 45 تا 51 منتشر شده است.
نام: سطح سرمي منيزيم در زنان يائسه مبتلا به پوکي استخوان
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پوکي استخوان
مقاله منيزيم سرم
مقاله منيزيم غذايي
مقاله يائسگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي روشن مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: خزدوز مريم
جناب آقای / سرکار خانم: ترقي جو پري زاد
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي ممقاني مهرانگيز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: مطالعه حاضر با هدف تعيين وضعيت تغذيه اي و بيوشيميايي منيزيم در زنان يائسه دچار پوکي استخوان طراحي شد.
روش بررسي: گروه هدف اين مطالعه توصيفي – تحليلي 60 زن يائسه دچار پوکي استخوان مراجعه کننده به کلينيک شيخ الرييس شهر تبريز بودند. دريافت غذايي با استفاده از پرسشنامه يادآمد غذاي 3 روزه و بسامد خوراک و اطلاعات فردي و پزشکي افراد با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتري جذب اتمي تعيين شد. آناليز آماري داده ها با استفاده از روشهاي توصيفي و تحليلي انجام گرفت.
يافته ها: ميانگين سني زنان 58.85 سال بود. ميانگين دريافت روزانه انرژي و پروتئين از رژيم غذايي به ترتيب 1876 کيلو کالري و 53.3 گرم برآورد شد. ميانگين دريافت روزانه منيزيم از رژيم غذايي 120 ميلي گرم در روز بود که به طور معني داري پايين تر از مقادير توصيه شده غذايي (RDA%37) محاسبه شد (P<0.05). ميانگين سطح منيزيم سرم در افراد مورد مطالعه 0.7±0.01 ميلي مول در ليتر بود که در حد پايين محدوده طبيعي قرار داشت. بين دريافت منيزيم از غذا و سن رابطه معکوس معني داري (P<0.05) مشاهده شد.
نتيجه گيري: مطالعه حاضر نشان داد که وضعيت منيزيم در زنان يائسه دچار پوکي استخوان نامطلوب است و با توجه به ارتباط منيزيم با چگالي توده استخواني و نقش منيزيم بر سلامت استخوان، آموزش تغذيه براي مصرف غذاهاي غني از منيزيم به منظور جلوگيري از کاهش توده استخواني توصيه مي شود.