سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم سالاری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مسیح رضایی – دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد موسوی خویی – استادیاردانشگاه صنعتی امیرکبیر
پیروز مرعشی – استادیاردانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

درپژوهش حاضر تهیه دی اکسید تیتانیوم با ساختار نانوبلوری بهروش احیای مکانوشیمیایی مورد بررسی قرارگرفته ا ست پودرسولفات تیتانیل TiOSO4) به عنوان ماده اولیه واکنش و پودرکلرید سدیم NaCl به عنوان فاز رقیق کننده استفاده شد مخلوط دو ماده با نسبت وزنی کلرید سدیم به سولفات تیتانیل برابر 9 به 1 درون آسیاب سیاره ای پرانرژی به مدت 4 ساعت آسیاب شده و دردماهای 600 درجه و 750 درهوا به مدت 30 دقیقه آنیل شد. سپس پودرحاصل با آب مقطر شسته و در دمای 100 درجه در هوا خشک شد ذرات تلوید شده تحت آزمایشهای پراش پرتو (XRD) X و میکروسکوپ الکترونی عبوری Tem قرارگرفت نتایج نشانداد که آسیاب مخلو به مدت 4 ساعت و با نسبت وزنی گلوله به پودر 10 به 1 منجر به تولید پودر آمورف گردیده و با آنیل کردن پودرحاصل ذراتی با اندازه متوسط در محدوده 15-10nm به دست آمد در پایان فرایند فاز NaCl که در واکنش شرکت نکرده بود با شستشوی ساده حذف گردید