سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اکبر حیدرپور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدحسین عنایتی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
فتح اله کریم زاده – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

تولیدنانوکامپوزیت Al2O3/Mo توسط واکنش جانشینی آلومینوم و اکسیدمولیبدنیم صورت گرفت بدینمنظور پودر Al2O3 3 MoO3 وAl در آسیای پرانرژی SPEX8000 با نسبت ها و زمانهای مختلف آسیاب گردید آنالیز تشکی فازها و محاسبه اندازه دانه ها توسط پراش پرتو X و ریزساختار و مورفولوژی توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی بررسی گردید. نتایج نشان داد که پس از زمان مشخصی از آسیاب کاری واکنش شروع شده و بصورت احتراقی خود برقرار تا کامل شدن واکنش ادامه می یابد مکانیزم واکنش براساس ثبت دمای محفظه برحسب زمان آسیاب کاری بدست آمد. کمترین اندازه دانه Al2O3 و MO به ترتیب 60 و 28 نانومتر بدست آمد. مشاهدات ریزساختاری میکروسکوپ الکترونی روبشی تغییرات مورفولوژی را درحین آسیاب کاری نشان میدهد.