سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
توران آقاعلیزاده پیراقوم – دانشجوی دکتری شیمی آلی، شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اردبیل، اردبیل، ایران
کشواد صمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران مرکزی، تهران، ایران
یاشار عزیزیان کلاندرق – استادیار گروه فیزیک، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
علی خدایاری – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه شیمی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده:
با توجه به افزایش روز افزون آلودگی آبهای زیر زمینی و سطحی به فسفات و اثراتی که فسفات بر اکوسیستم و فیزیولوژیک بدن دارد ما بر آن شدیم که تاثیر نانو ذرات اکسید روی (ZnO) را بر حذف فسفات از آبهای آلوده بررسی نماییم. بر همین اساس نانو اکسید روی توسط روشی جدید سنتز گردید و تاثیر آن در حذف فسفات در زمان، pH و غلظت های مختلف جاذب نانو اکسید روی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان می دهد درصد حذف فسفات توسط نانو اکسید روی 95 درصد می باشد.