سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۲۰
نویسنده(ها):
رضا مسیبی بهبهانی – عضو هیئت علمی دانشکده نفت اهواز
احسان عبدالهی – دانشجوی کارشناسی رشته مهندسی شیمی دانشکده نفت اهواز
مسعود اسلامی – دانشجوی کارشناسی رشته مهندسی شیمی دانشکده نفت اهواز
سامان ناموررچی – دانشجوی کارشناسی رشته مهندسی شیمی دانشکده نفت اهواز

چکیده:
مشخصات نانوتیوب های کربنی چند لایه با پوشش آلومینیومی و نانو لوله های کربنی اکسید شده از طریق اسکن ذره بینی الکترون ها، تجزیه ی پرتوهای ایکس و طیف نگاری فروسرخ توصیف می شوند. آنها به عنوان جاذب برای حذف یون های سرب و کروم از محلول ترکیبی در دو حالت، ناپیوسته و بستر ثابت، استفاده می شوند. در حالت ناپیوسته، آزمایش ها برای دانستن تاثیر زمان تماس، سرعت تلاطم، غلطت جاذب و pH حلال در حذف سرب و کروم انجام می شود. نانوتیوب های روکش دار توانایی حذف بهتری را نسبت به نوع بدون روکش دار آن نمایش می دهند. برای ردیف بستر ثابت، ضخامت لایه و میزان سرعت مورد مطالعه قرار می گیرد. افزایش ضخامت و کاهش میزان سرعت، مقدار حذف را افزایش می دهد. تاثیر غلظت اولیه کروم 6 مقدار مدت زمان تماس و قدرت یونی کروم 6 جدا شده مورد بررسی قرار گرفت.مواد جدا شده در pH کم(کمتر از 2) نگه داشته می شدند.سینتیک جذب سطحی توسط روابط سینتیکی واکنش های مرتبه اول برگشت پذیر،سینتیک شبه مرتبه اول،سینتیک شبه مرتبه دوم و مدل های منتشر شده ی درونی قابل شبیه سازی بود.ثابت سرعت برای تمام این مدل های جنبشی محاسبه شده است و نتایج نشان می دهد که مدل سینتیک شبه مرتبه دوم برای مدل سازی سینتیک جذب کروم 6 مناسب است. جذب کروم به طور عمده به وقوع واکنش های اکسایش کاهش بستگی دارد که برای جذب کروم 6 روی سطح اکسید شده نانو لوله های کربنی استفاده شود این عمل برای تشکیل کروم 3 است. و پس از آن جذب کروم 3 در نانو لوله ها به عنوان مکانیسم پیشرو برای جذب کروم در نانو لوله ها به کار می رود حضور کروم 3 وکروم 6 در نانو لوله های اکسید شده توسط فوتو الکترون اشعه ی ایکس تایید و تجزیه و تحلیل شد. استفاده از جذب هم دمای Frendlich and Langmuir باعث شد که اطلاعات کروم 6 تعیین شود. به طور کلی مطالعه نشان می دهد که نانو لوله ها به طور متوسط می توانند کروم 6 را از محلول آبی تحت طیف وسیعی از شرایط آزمایشی،بدون آزاد کردن مقدار قابل توجهی از کروم 3 ،حذف کند.