سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و پتروشیمی
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
محمدابراهیم دهدشتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
سیدمحمد طاهرزاده موسویان –

چکیده:
در این مقاله نانو ذرات اکسید تیتانیم با استفاده از نمک تری کلرید تیتانیم و هیدروکسید آمونیم با روش ترکیبی رفلاکس Reflax)و کلسیناسیونCalcinationسنتز شد. بر اساس تصاویرSEM نانو ذرات سنتز شده مورفولوژی کروی یکسان در ابعاد نانومتری 50 تا 60 نانومتر داشتند. نتایج آنالیزXRDنشان داد که شدت قله ماکزیمم در صفحه ( 110 ) در زاویه 2θ=27/54 نمایان شده که وجود این صفحات نشان دهنده تشکیل فاز روتایل است که با کارت استاندارد ( 1272 JCPDS No.21- مطابقت دارد. برای شناسایی بهتر نمونه از آنالیزهایEDXو طیف بینیFT-IR وUV-vis استفاده شد.