سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی میرزائی – دانشجوی کارشناسی ارشد الکتروسرامیک، بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندس
عبدالغفار برزگر – استادیار بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز

چکیده:

در تحقیق حاضر، پودر های نانو کریستال (48/52) PZT توسط روش سل-ژل سنتز شدند. پودرهای سنتز شده آموروف، در دماهای 600 تاC °700 و در زمان های 1تا 4 ساعت کریستاله شدند و طبیعت نانوکریستال این پودرها توسط XRD مورد مطالعه قرار گرفت. شناسایی نوع مولکول های موجود در پودرها، توسط آنالیز FTIR بر روی پودر های آموروف و کریستاله انجام شد. تاثیر آب بر روی اندازه ذرات توسط سنتز پودر هایی با نسبت های مولی [2] /[1] و [0] /[1][Ti]/[w]: و با استفاده از دستگاه PSA بررسی شد. در نهایت به منظور بررسی رفتار سینترینگ پودرها در دماهای مختلفی از 900 تا C °1150به مدت 2 تا 6 ساعت، سینتر شدند. نتایج حاصل از PSA نشان داد که پودرهای سنتز شده بدون افزودن آب دارای اندازه ذرات کوچکتری می باشند، نیز نتایج حاصل از تکنیک های اسپکتروسکپی (FTIR-XRD) نشان داد که پودرهای آمورف سنتز شده در دمای C °600 به طور کامل کریستاله می گردند. در نهایت شرایط بهینه زینتر در دمایC ° 1100و به مدت 6 ساعت بدست آمد