سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
محمدنبی دهدشتی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و فناوری نانو- نانوشیمی -پژوهشکده فناوریهای شیمیایی
علیرضا صالحی راد – استادیار شیمی معدنی -پژوهشکده فناوریهای شیمیایی
مسعود حیدری – دانشجوی دکتری شیمی آلی-پژوهشکده فناوریهای شیمیایی
علیرضا سدرپوشان – استادیار شیمی آلی-پژوهشکده فناوریهای شیمیایی

چکیده:
در این پژوهش کاتالیست جدید مخلوط اکسید فلزی Fe-Cu-Cr به روش همرسوبی سنتز و جهت کاربرد در واکنش اکسیداسیون الکل ها به آلدهیدها مورد استفاده قرار گرفت. اکسیداسیون انتخابی الکل ها به آلدهید ها بر مبنای کاتالیست های اکسید فلزی با توجه به تشکیل فرایند های شیمیایی سبز و پایدار بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. واکنش اکسیداسیون در حضور هیدروژن پراکسید به عنوان اکسیدکننده صورت گرفت. بالاترین بازده بدست آمده از اکسیداسیون الکل ها به آلدهیدها، بالای 99 درصد می باشد. از ویژگی های منحصر به فرد کاتالیست سنتز شده می توان به اکسیداسیون انتخابی، پایداری کاتالیست در دفعات مورد استفاده و هم چنین انجام واکنش در دمای محیط اشاره کرد. خصوصیات فیزیکی و شیمیایی کاتالیست مورد نظر بوسیله آنالیزهای پراش پرتو اشعهX، میکروسکوپ الکترونی روبشی و … مورد اندازه گیری قرار گرفت. همچنین طیف سنجی پراش انرژی پرتو ایکس جهت آنالیز عنصری صورت گرفت