مقاله سنجش از دور (RS)، سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) و مدل سلول هاي خودکار (CA) به عنوان ابزاري براي شبيه سازي تغييرات کاربري اراضي شهري (مطالعه موردي: شهر شهرکرد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در علوم محيطي از صفحه 133 تا 148 منتشر شده است.
نام: سنجش از دور (RS)، سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) و مدل سلول هاي خودکار (CA) به عنوان ابزاري براي شبيه سازي تغييرات کاربري اراضي شهري (مطالعه موردي: شهر شهرکرد)
این مقاله دارای 16 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلول هاي خودکار شهري (Urban-CA)
مقاله شبيه سازي
مقاله قوانين تبديل
مقاله احتمالات تبديل
مقاله وزن هاي شاهد (WoE)
مقاله رگرسيون لجستيک
مقاله زنجيره هاي مارکف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ضياييان فيروزآبادي پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: شكيبا عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: متكان علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق در صدد است الگوي روش شناختي جديدي را براي شبيه سازي ديناميک کاربري اراضي شهري با استفاده از سنجش از دور، GIS و مدل سلول هاي خودکار فراهم نمايد. آزمايش اين مدل براي شبيه سازي تغييرات کاربري اراضي شهري يکي از شهرهاي مياني ايران (شهرکرد) و براي يک دوره زماني 35 ساله انجام گرفت. احتمالات تبديل کلي از روش زنجيره هاي مارکف و همچنين جداول شرايط منحصر به فرد حاصل از روش WoE به دست آمد. احتمالات تبديل محلي به وسيله متغيرهاي مربوط به عوامل زيرساختي شهر و با استفاده از دو روش احتمالاتي تجربي روش وزن هاي شاهد (WoE) بر اساس تئوري بيز و همچنين مدل رگرسيون لجستيک، محاسبه گرديد. قوانين تبديل کاربري اراضي نهايي وارد مدل Urban-CA گرديد و بر اساس الگوريتم هاي اختصاص کاربري اراضي تصادفي، شبيه سازي صورت گرفت. اين مدل Urban-CA تغيير کاربري اراضي يک مدل CA که بر پايه همسايگي هشت تايي موراست را اجرا مي کند. خروجي هاي شبيه سازي به صورت آماري با يک روش ترکيبي جديد که بر پايه روش هاي تحليل چندگانه است، ارزيابي گرديد. بعد از آنکه شبيه سازي براي دوره هاي زماني 1999-2002 و 2002-2006 اجرا شد، مدل شبيه سازي براي پيش بيني تغييرات کاربري اراضي شهري تا سال 2025 (1404) و براي سناريوهاي مختلف برنامه ريزي شهري اجرا شد. براي تمام دوره هاي شبيه سازي، بهترين نتايج در استفاده از ترکيب روش مارکف و روش رگرسيون لجستيک با گاماي 0.5 براي استخراج قوانين تبديل حاصل شد. نتايج مختلف شبيه سازي براي منطقه مورد مطالعه، کاربردي بودن آتي مدل براي شبيه سازي روند رشد شهرهاي ايران و ساير نقاط جهان را اثبات مي کند.