مقاله سنجش برخي فلزات سنگين در سرم خون تاس ماهي ايراني (Acipenser persicus) در سواحل جنوبي درياي خزر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان 1386 در مجله علوم و فنون دريايي ايران از صفحه 1 تا 10 منتشر شده است.
نام: سنجش برخي فلزات سنگين در سرم خون تاس ماهي ايراني (Acipenser persicus) در سواحل جنوبي درياي خزر
این مقاله دارای 10 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاس ماهي ايراني
مقاله فلزات سنگين
مقاله غلظت سرمي
مقاله خزر جنوبي
مقاله V, Ni, Cd, Cu, Pb

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابطحي بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي ساري عباس
جناب آقای / سرکار خانم: قدرتي شجاعي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: شريف پور عيسي
جناب آقای / سرکار خانم: بهمني محمود
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي رضوان اله
جناب آقای / سرکار خانم: حلاجيان علي
جناب آقای / سرکار خانم: افشارنادري اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
غلظت عناصر سرب، مس، کادميوم، نيکل و واناديوم در سرم خون تاس ماهي ايراني (A. persicus) صيد شده در سواحل جنوبي درياي خزر بررسي شد. نمونه ها از مراکز صيد ماهيان خاوياري در استانهاي گيلان و گلستان در فصول بهار و پاييز جمع آوري شدند. سنجش غلظت عناصر با دستگاه جذب اتمي کوره اي و شعله اي انجام شد. در ميان فلزات مورد سنجش، بيشترين ميزان تجمع مربوط به مس و کمترين ميزان مربوط به کادميوم بود. در اين تحقيق همبستگي بين ميزان تجمع فلزات سنگين و چند ويژگي زيستي اين ماهي (طول، وزن و سن) مورد مطالعه قرار گرفت. تجمع دو عنصر Pb و Ni همبستگي مثبت معناداري با طول چنگالي و وزن داشت (p<0.05)، در حالي که همبستگي معناداري در تجمع هيچ يک از فلزات با سن مشاهده داشت (p<0.05). ميزان تجمع فلزات سنگين بين نمونه هاي بهاره و پاييزه و نيز در جنسهاي نر و ماده تفاوت معناداري نشان نداد (p<0.05). در بررسي تفاوتهاي منطقه اي تجمع فلزات سنگين در اين تحقيق، تنها در مورد واناديوم تفاوت معناداري بين دو ناحيه گيلان و گلستان مشاهده گرديد (p<0.05).