مقاله سنجش دانش پرستاران بخش هاي مراقبت ويژه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1388 در پرستاري مراقبت ويژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN) از صفحه 41 تا 44 منتشر شده است.
نام: سنجش دانش پرستاران بخش هاي مراقبت ويژه
این مقاله دارای 4 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرستار
مقاله دانش
مقاله بخش هاي ويژه
مقاله مراقبت هاي پرستاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيميان عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: وجود پرستاران داراي دانش كافي، نقش موثري در بالا بردن كيفيت مراقبت هاي پرستاري، به خصوص در بخش هاي ويژه دارد. يكي از مهم ترين ويژگي هاي ذكر شده براي پرسنل پرستاري بخش هاي ويژه، دانش است. به همين منظور، اين مطالعه با هدف بررسي دانش پرستاران مراقبت هاي ويژه انجام شد.
روش ها: براي اين مطالعه توصیفی – تحلیلی، 100 نفر از پرستاران بخش هاي مراقبت ويژه قلبي و مراقبت ويژه بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي سمنان انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از پرسش نامه جمع آوري شد. پس از ايجاد بانك اطلاعاتي در نرم افزار SPSS 11 با استفاده از آزمون مجذور كاي ارتباط بين متغيرهاي مورد نظر با دانش پرستاران بخش هاي ويژه بررسي شد.
يافته ها: ميزان دانش پرستاران در زمينه مراقبت هاي پرستاري از بيماران بستري در بخش هاي ويژه در حد ضعيف تا متوسط بود. همچنين، بين ميزان دانش واحدهاي مورد پژوهش با جنس، وضعيت استخدامي، بخش محل خدمت و سابقه كار آنها ارتباط معني داري وجود نداشت.
نتيجه گيري: کارکنان بخش هاي ويژه نيازمند اطلاعات بيشتر و تخصصي تر در زمينه هاي كاري خود هستند. لذا پيشنهاد مي شود كه با توجه به نيازهاي آموزشي واقعي، نسبت به تعديل حجم مطالب درسي با تكيه بر تخصصي كردن آموزش پرستاري در حيطه هاي مختلف كاربرد آن در مقطع كارشناسي توجه بيشتري شود.