مقاله سنجش رضايتمندي از فعاليت شركت هاي تعاوني مرزنشينان استان خراسان رضوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در روستا و توسعه از صفحه 87 تا 111 منتشر شده است.
نام: سنجش رضايتمندي از فعاليت شركت هاي تعاوني مرزنشينان استان خراسان رضوي
این مقاله دارای 25 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضايتمندي
مقاله شركت هاي تعاوني
مقاله مرزنشينان
مقاله خراسان رضوي (استان)
مقاله سنجش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آذري لطفعلي
جناب آقای / سرکار خانم: هوشمند محمود
جناب آقای / سرکار خانم: نقوي سميه سادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به لزوم توسعه متوازن كشور و در راستاي بهره گيري بيشتر از بخش تعاون، بررسي علمي نقش و جايگاه تعاوني هاي مرزنشينان خراسان رضوي با موقعيت ويژه اين استان درهم جواري با دو كشور تركمنستان و افغانستان درشمال شرق كشور داراي اهميتي ويژه است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، از نوع كاربردي است و از نظر روش، تحقيق اسنادي و ميداني به شمار مي رود. با توجه به كاركردهاي متنوع شركت هاي تعاوني مرزنشينان، از يافته هاي پژوهش چنين بر مي آيد كه در عمل،‌ عملكرد اقتصادي اين تعاوني ها در ميزان تاثيرگذاري بر اقتصاد خانوار چندان موفقيت آميز نبوده و در مجموع، در مقايسه با ساير موارد و كاركردها، با رضايتمندي كمتر اعضاي تعاوني ها همراه شده است.