مقاله سنجش سرمايه اجتماعي استان هاي کشور با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان 1389 در دانش سياسي از صفحه 139 تا 176 منتشر شده است.
نام: سنجش سرمايه اجتماعي استان هاي کشور با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي
این مقاله دارای 38 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمايه اجتماعي
مقاله مشارکت
مقاله اعتماد
مقاله صداقت
مقاله انحرافات اجتماعي
مقاله روش تحليل سلسله مراتبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي شاهداني مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: مقصودي حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سرمايه اجتماعي تسهيل کننده روابط سياسي، اجتماعي، فرهنگي و به ويژه اقتصادي است که در برخوردهاي انساني و در قالب شبکه ها با استفاده از کيمياي اعتماد و صداقت به وجود مي آيد. اين سرمايه، به عنوان عاملي مهم در رفع موانعي چون ساختار ديوانسالارانه و در راستاي کاهش هزينه هاي مبادله در ساختارهاي اقتصادي از دهه 1990م. به طور روز افزوني مورد توجه دانشمندان عمل اقتصاد قرار گرفته است. اين تحقيق در صدد سنجش شاخص سرمايه اجتماعي استان هاي کشور مي باشد. پس از يافتن اين شاخص، در طول تحقيق با استفاده از تحليل هاي منطقه اي، روند نزول اين شاخص در ميان استان هاي کشور توضيح داده شود. سنجش شاخص سرمايه اجتماعي با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي(AHP) انجام شده و از ابزارهاي تحليل منطقه اي نظير  ARCGIS نيز جهت نمايش داده ها بهره گرفته شده است. پس از تحليل داده ها درنهايت به اين نتيجه رسيده ايم که با تقسيم کشور به سه منطقه U شکل مرکزي، مياني و کناري، مناطق مياني و کناري و مرکز به ترتيب داراي بيشترين سطح سرمايه اجتماعي هستند.