سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۳۳

نویسنده(ها):

سیدسعید ظریف حسینیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت سیستم و بهره وری – دانشگاه علم و صنعت ای

چکیده:

مهمترین واحد یک سازمان یادگیرنده، در وهله اول حس گرها و پس از آن شیوه مدیریت دانـش در آن سـازمان مـ ی باشـد . در راهبـر ی سـازمان بـه سـو ی اهداف تعیین شده، سیستم ها ی سنجش عملکرد ابزاری برای مدیران محسوب می گردند تا بدان وسیله بتوانند بـ ین وضـع یت موجـود و برنامـه آرمـان ی تحلیـ ل شکاف را در حال ی دریابند که در آن گلوگاه به خوبی نشان داده شده باشد . جهت دستیابی به چنین ابزار کارآمد، نخـست نیازمنـد یـ ک خـط مبنـا ی سـنجش عملکرد هستیم و در وهله دوم طرح مناسب یک سیستم سنجش عملکرد که بخشی از سیستم مـد یریت پـروژه محـسوب مـ ی گـردد . امـا خـط مبنـا ی سـنجش عملکرد که در برنامه پروژه مقصود قرار داده م ی شود ( و عبارت است از شاخص های کمّی شده کلیه اهداف محـدوده، مـال ی، زمـان ی، فنـ ی، کیفـ ی و دیگـر الزامات طرف های ذی نفع ) ، زمانی قابل حصول است که قبل از آن دو هدف متعالی ذیل را در برنامه مدیریت پروژه جّسته باشیم :
۱ . مناسب ترین طرح ممکنه در طرح ریزی، ارزیابی و انتخاب، توسعه و تفصیل محصول و نتایج خروجی یک پروژه، ( اشاره به اثربخشی )
۲ . مناسب ترین سیستم مدیریتی، عملیاتی و مشخصات سازمانی پروژه جهت هدایت و اجرای پروژه ( اشاره به کارآیی )
چنین رویکردی به مس ائلِ موجود در پروژه های عمرانی، نیازمند توجه موازی به دو زنجیره فرآیندهای » پروژه « و » مدیریت پروژه « است . هدف، دسـت یابی بـه سیستمی است که بتواند عوامل شکست و موفقیت پروژه را شناسایی کرده و قابلیت حل مسأله و بهبود مستمر را داشته باشد . ایده این مقاله جهـت دسـت یابی بـه آرمان شماره ١ استفاه از رو یکرد ارزش مدارانه ١ و ابزارها ی تلف یقی چون مدیریت ارزش جامع ٢ به همراه متـد لوژی گـسترش کـارکرد ک یفیـ ت ٣ اسـت . آرمـان شماره ۲ نیز با الگوبرداری از سیستم های سنجش عملکرد ٤ و مدل های مرسوم بهبود و حل مسأله دنبال شده اسـت . در آخـر انطبـاق ایـ ن مـدل در فرآ ینـدها ی مدیریت پروژه و همچنین واقعیات قابل لحاظ در پروژه های عمرانی شرح داده و شرایط نصب و اجرای موفق آن را بر شمرده ایم .