مقاله سنجش ميزان رضايتمندي ساکنان روستايي از کيفيت زندگي و آثار آن بر امنيت مناطق مرزي: مطالعه موردي بخش نوسود استان کرمانشاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در روستا و توسعه از صفحه 163 تا 184 منتشر شده است.
نام: سنجش ميزان رضايتمندي ساکنان روستايي از کيفيت زندگي و آثار آن بر امنيت مناطق مرزي: مطالعه موردي بخش نوسود استان کرمانشاه
این مقاله دارای 22 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيفيت زندگي
مقاله امنيت
مقاله مناطق مرزي
مقاله نوسود (بخش)
مقاله کرمانشاه (استان)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاليباف محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: رمضان زاده لسبويي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ياري شگفتي اسلام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه بهبود کيفيت زندگي، هدف اصلي تمام برنامه ريزي هاست. وجود مشکلات مختلف مطالعات کيفيت زندگي را ضرورت مي بخشد. روش انجام اين تحقيق، پيمايشي مبتني بر استفاده از پرسشنامه است. هدف اصلي مطالعه، سنجش متغير هاي مرتبط با کيفيت زندگي و ميزان تاثير آنها در امنيت مناطق مرزي بخش نوسود استان کرمانشاه است. به منظور تحليل متغيرهاي مورد مطالعه، بررسي وضعيت هر يک از آنها و تاثيرشان بر امنيت مناطق مرزي، از روش هاي آماري همبستگي، رگرسيون و آزمون هاي آماري پارامتريک T استفاده شده است. نتايج تحقيق نشان مي دهد که وضعيت کيفيت زندگي در منطقه مورد مطالعه از ديد جامعه نمونه بالا نيست و از بين متغيرهاي تحقيق، سه متغير گذران اوقات فراغت، کيفيت محيطي، و کيفيت کالبدي بر امنيت منطقه تاثيرگذارند.