مقاله سنجش ميزان فلزات سنگين (Cd, Cr) در بافت پوست و عضله کفال طلايي درياي خزر (Liza aurata) منطقه انزلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در علوم محيطي از صفحه 21 تا 32 منتشر شده است.
نام: سنجش ميزان فلزات سنگين (Cd, Cr) در بافت پوست و عضله کفال طلايي درياي خزر (Liza aurata) منطقه انزلي
این مقاله دارای 12 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کفال طلايي
مقاله فلزات سنگين
مقاله درياي خزر
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پازوكي جميله
جناب آقای / سرکار خانم: ابطحي بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي فرناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جهت بررسي آلودگي عضله و پوست ماهي کفال طلايي (Liza aurata) به فلزات سنگين کادميوم و کرم در پاييز 1385 تعداد 48 عدد از اين گونه 24) نمونه نر، 24 نمونه ماده) به روش پره در منطقه انزلي صيد شدند. جداسازي بافت ها و هضم شيميايي نمونه خشک و هموژنيزه شده انجام شد. غلظت فلزات نيز بر اساس ميکروگرم در گرم وزن خشک با دستگاه جذب اتمي شعله اي تعيين شد. آناليز آماري داده ها با آزمون t جفت شده حاکي از اختلاف معني دار بين غلظت کادميوم و کرم در دو بافت مورد مطالعه بود. در مقايسه با پوست عضله حاوي مقادير کمتري از فلزات بود. نتايج حاصل از آناليز همبستگي پيرسون و رگرسيون خطي حاکي از وجود رابطه منفي معين دار بين ميزان تجمع کرم در بافت عضله ماهي و عامل طول کل بود. ليکن اين نتايج آماري در ارتباط با ميزان تجمع کادميوم و کرم در بافت پوست ماهيان مورد مطالعه حاکي از وجود رابطه مثبت معني دار بين ميزان تجمع فلزات و طول کل بود. در رابطه با تاثير جنسيت نتايج حاصل از آزمون آماري t مستقل نشان داد که ميزان فلزات در بافت پوست و عضله ماهيان ماده بيش از انواع نر است. نتايج اين تحقيق نشان داد که در مقايسه با استانداردهاي جهاني مقادير اين دو فلز در ماهي کفال طلايي اين منطقه پايين مي باشد و تهديدي براي سلامت عمومي محسوب نمي شود.