مقاله سنجش نگرش عشاير اسکان يافته نسبت به اسکان در استان چهارمحال و بختياري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در روستا و توسعه از صفحه 137 تا 162 منتشر شده است.
نام: سنجش نگرش عشاير اسکان يافته نسبت به اسکان در استان چهارمحال و بختياري
این مقاله دارای 26 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عشاير
مقاله عشاير اسکان يافته
مقاله کوچ
مقاله اسکان
مقاله چهارمحال و بختياري (استان)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي حاجيلويي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي پژمان
جناب آقای / سرکار خانم: دادورخاني فضيله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسي سابقه اسکان عشاير نشان مي دهد که در چند دهه گذشته، همواره سياست اسکان عشاير از ديدگاه هاي مختلف مانند تغييرات اجتماعي، نوسازي، تامين نيازهاي اساسي و سرانجام نيز از توسعه پايدار تاثير پذيرفته که به شکل گيري کانون هاي متعدد عشايري در کشور انجاميده است. اما در همين زمينه، اين نکته تامل برانگيز است که تا چه ميزان کانون هاي شکل گرفته توانسته اند نسبت به زمان کوچ، به بهبود وضعيت اقتصادي و اجتماعي زندگي عشاير منجر شوند. براي بررسي اين موضوع، کانون هاي اسکان در استان چهارمحال و بختياري به عنوان نمونه انتخاب شده و با نظرسنجي از طريق تکميل پرسشنامه خانوار، وضعيت اقتصادي و اجتماعي خانوارهاي عشايري در کانون هاي خودجوش و هدايتي بررسي شده است. نتايج نشان مي دهد که در زمينه هاي اجتماعي و اقتصادي، اسکان عشاير چندان موفقيت آميز نبوده و وضعيت عشاير با از دست دادن اشتغال پايدار و وابستگي به مشاغل ناپايدار بدتر شده است. البته مقايسه وضعيت اقتصادي و اجتماعي خانوارهاي اسکان يافته در کانون هاي خودجوش و هدايتي نشان مي دهد که وضعيت کانون هاي هدايتي چه در زمينه اقتصادي و چه در زمينه اجتماعي از کانون هاي خودجوش بهتر است. بر اين اساس، پايدار ماندن اين کانون ها در گرو ايجاد برنامه هاي کارآمد و رفع چالش هاي آنهاست.