سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیده لیلی محبی نوذر – مدیر گروه آلاینده ها – | پژوهشکده اکولوژِی خلیج فارس و دریای عمان، پژوه
محمود ابراهیمی – مدیر گروه فیزیکوشیمی دریا – پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس ودریای عمان،
ناصر آقاجری – کارشناس آزمایشگاه آلاینده ها – پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس ودریای عما
محمدصدیق مرتضوی – ریاست پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، پژوهشکده اکولوژی خلیج

چکیده:

غلظت هیدروکربن های آلیفاتیک نرمال از C 10 تا C 30 در رسوبات سواحل خلیج فارس و دریای عمان در دو نوبت نمونه برداری در سال 1383 مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است . الکانهای نرمال C 10-C 24 از فراوان ترین الکانهای مشاهده شده در اکثر نمونه ها بوده است . در حالیکه فراوانی الکانهای سنگین تر تا C 30 در اکثر موارد غیر قابل تشخیص می باشد .
در حالیکه اختلاف معنی داری برای غلظت کل هیدروکربن های آلیفاتیک نرمال ما بین ایستگاههای مورد بررسیمشاهده نمی گردد، این تفاوت در دو نوبت نمونه برداری معنی دار می باشد
.(P< 0/05) با محاسبه نسبت CPI در محدوده C 18-C 24 نشان داده شده است که در فصل تابستان سهم عوامل بیولوژیک غالب می باشد، در حالیکه این نسبت برای تمامی ایستگاههای مورد بررسی در فصل زمستان کمتر از یک و این امر نشان دهنده منشا نفتی غلظت های مشاهده شده می باشد .