مقاله سنخ شناسي خرده فرهنگ هاي ديني جوانان شهر مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1389 در جامعه شناسي مطالعات جوانان از صفحه 9 تا 38 منتشر شده است.
نام: سنخ شناسي خرده فرهنگ هاي ديني جوانان شهر مشهد
این مقاله دارای 30 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سنخ شناسي
مقاله جوانان
مقاله دين
مقاله خرده فرهنگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برات نژاد محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قهرمان آرش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طرح پژوهشي سنخ شناسي خرده فرهنگ هاي ديني جوانان مشهد با هدف شناسايي و توصيف انواع خرده فرهنگ هاي ديني جوانان مشهد صورت گرفت. سوال اصلي تحقيق اين بود كه جوانان از آن حيث كه دين دارند در چه دسته بندي هايي قرار مي گيرند و وقتي از موضع فرهنگ و خرده فرهنگ به آنها بنگريم داراي چه باورها، ارزش ها، هنجارها و نمادهايي هستند. جامعه آماري تمامي جوانان مشهد يعني افراد واقع در دامنه سني 29-15 سال بود و 600 نفر در مجموع به عنوان نمونه برگزيده شد. روش تحقيق پيمايشي و ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه محقق ساخته است. نتيجه حاصله گوياي آن است كه جوانان را مي توان در پنج خرده فرهنگ ايدئولوژيك، سنتي، ولايتي، سكولار و شخصي يا خانوادگي دسته بندي كرد. سه سنخ اول با وجود تمايزاتي كه دارند به يكديگر نزديكند و دو سنخ بعدي نيز به يكديگر نزديك مي شوند. ميزان تعلق خاطر جوانان به اين سنخ ها هم به ترتيبي است كه بيان شدند يعني بيشترين علاقه و وابستگي به خرده فرهنگ هاي ايدئولوژيك و سنتي و كمترين آن به خرده فرهنگ سكولار و شخصي خانوادگي است.