مقاله سند چشم انداز 1404، قانون برنامه چهارم توسعه و تحولات بنيادي مورد نياز دانشگاهها (مطالعه موردي: دانشگاه صنعتي مالک اشتر) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1388 در آموزش عالي ايران از صفحه 21 تا 46 منتشر شده است.
نام: سند چشم انداز 1404، قانون برنامه چهارم توسعه و تحولات بنيادي مورد نياز دانشگاهها (مطالعه موردي: دانشگاه صنعتي مالک اشتر)
این مقاله دارای 26 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحولات بنيادي
مقاله سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404
مقاله دانشگاه
مقاله قانون برنامه چهارم توسعه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عطافر علي
جناب آقای / سرکار خانم: انصاري محمداسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: طالبي هوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: نيلي پورطباطبايي سيداكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
  با ابلاغ سند چشم انداز بيست ساله، مسير تکامل توسعه در دو دهه آينده کشور ترسيم گرديد. در همين راستا، اهداف چهار برنامه پنج ساله توسعه بايد بتواند ايران را در بيست سال آينده به سر منزل مقصود برساند. برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي که از سال 1384 شروع و تا پايان سال 1388 به اتمام خواهد رسيد، سرآغازي بر اين مسير پر چالش است. اهم آنچه را در برنامه چهارم در رابطه با موقعيت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي بر آن تاکيد شده است مي توان در ماده 49 مشاهده نمود. مفاد ماده مذکور ایجاد تحولات بنيادي در دانشگاه ها را غير قابل اجتناب نموده است. از اين رو، پژوهش حاضر در صدد است تا با روش هاي توصيفي، پيمايشي و تحليلي ضرورت و چگونگي تحولات مورد نياز را با ديدگاهي استراتژيک مورد بررسي قرار دهد. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه و براي تحليل اطلاعات نيز از روشهاي آماري بهره گيري شده است. قلمرو مکاني تحقيق دانشگاه صنعتي مالک اشتر در شهرهاي تهران، اصفهان و شيراز است. جمعیت آماري آن نيز کليه روسا و معاونان دانشگاه، روسا و معاونان مجتمع هاي دانشگاهي، روسا و معاونان دانشکده ها در سال تحصيلي 86-85 مي باشند. يافته هاي اين پژوهش نشان دهنده آن است که تحولات بنيادي در چهار حيطه «رسالت و اهداف»، «استراتژي ها و خط مشي ها»، «ساختار و وظايف»، و «عوامل محيطي و گروه هاي ذي نفع» مورد نياز دانشگاه مي باشد. در حيطه رسالت و اهداف، «تربيت نيروي انساني مورد نياز جامعه»؛ در حيطه استراتژي ها و خط مشي ها، «جهاني شدن»؛ در حيطه ساختار و وظايف، «ارایه خدمات تخصصي»؛ و در حيطه عوامل محيطي و گروه هاي ذي نفع، «هيات امنا»، اولويت هاي اصلي براي ایجاد تحولات مورد نياز شناخته شدند. همچنين در بين حيطه هاي ذکر شده، حيطه «رسالت و اهداف» به عنوان با اولويت ترين حيطه براي تحولات بنيادي در دانشگاه صنعتي مالک اشتر از سوي مسوولان معرفي شده است.