مقاله سونوگرافي واژينال براي پيشگويي زايمان زودرس در زنان باردار پرخطر: مطالعه آينده نگر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن 1388 در مجله دانشكده پزشكي از صفحه 799 تا 805 منتشر شده است.
نام: سونوگرافي واژينال براي پيشگويي زايمان زودرس در زنان باردار پرخطر: مطالعه آينده نگر
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زايمان زودرس
مقاله ‌سونوگرافي
مقاله سرويكس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرصوصي وجيهه
جناب آقای / سرکار خانم: مشهديان مينا
جناب آقای / سرکار خانم: ضيايي سعيده
جناب آقای / سرکار خانم: فقيه زاده سقراط

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: تشخيص هر چه سريع تر زايمان زودرس از اهداف مهمي بهداشتي محسوب مي شود.
تعداد زيادي از مطالعات بر مبناي تشخيص هاي بيولوژيكي، بيوشيميايي و سونوگرافي براي شناسايي زايمان زودرس خودبه خودي انجام گرفته است. سونوگرافي واژينال ابزار خوبي براي ارزيابي و پيشگويي سرويكس مي باشد. اين پژوهش با هدف ارزيابي ارتباط بين زايمان زودرس خودبه خودي زير 35 و 37 هفته با طول سرويكس و قيفي شدن آن در زنان باردار پرخطر انجام شده است.
روش بررسي: اين پژوهش يك مطالعه مشاهده اي و تحليلي از نوع آينده نگر است. جامعه پژوهش 200 زن بارداري بودند كه حداقل يكي از عوامل خطر زايمان زودرس را داشتند و درهفته هاي 14-28 بارداري تحت سونوگرافي ترانس واژينال قرار گرفتند. نمونه ها از مراكز بهداشتي- درماني شهر تهران در سال 1387 جمع آوري شد و مورد تحليل آماري قرار گرفت.
يافته ها: طول سرويكس 18 ميلي متر، مناسب ترين cut of value براي پيشگويي زايمان زودرس در سن بارداري زير 35، 37 هفته در نظر گرفته شد. وجود قيفي شدن ارتباط آماري معني داري را با زايمان زودرس خودبه خودي قبل از 35 هفته نشان داد (p=0.004). با انجام آزمون رگرسيون لوژسنيك‌، طول سرويكس كمتر از 18 ميلي متر، ارتباط آماري قوي با SPDT زير 35 هفته(p<0.001، OR=33.32) و زير 37 هفته (p<0.005، OR=92.15) نشان داد.
نتيجه گيري: اندازه گيري طول سرويكس توسط سونوگرافي واژينال مي تواند در زنان باردار در معرض خطر، زايمان زودرس خودبه خودي زير 35 و 37 هفته را پيشگويي نمايد و بدين طريق از موربيديتي و مورتاليتي نوزادي با اداره صحيح آن كاسته شود.