مقاله سياليت معنايي بنا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان 1388 در صفه از صفحه 41 تا 52 منتشر شده است.
نام: سياليت معنايي بنا
این مقاله دارای 12 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بنا
مقاله تفسير
مقاله رمزگان
مقاله جامعه شناسي هنر
مقاله نشانه شناسي
مقاله معماري
مقاله هرمنوتيك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منصوري سيدامير
جناب آقای / سرکار خانم: آزاد ارمكي مرضيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين نوشتار از اين لحاظ به بنا توجه شده كه مورد استفاده مردم است و در ذهن آنان تفسير مي شود. در اينجا تاكيد بر آن است كه بر خلاف برخي پندارهاي معمول، معناي بنا سيال است. سياليت معنايي بنا معلول تفاوت گروه هاي اجتماعي مصرف كنندگان و نيز دگرگوني كاركردهاست. در ادامه، انواع رمزگان بنا با استفاده از رويكردي نشانه شناختي بررسي مي شود. همچنين اهميت تفسيرهاي مردم از بنا با رويكردي هرمنوتيكي تحليل و بيان مي شود كه چگونه آثار معماري و اجزاي آن زنده اند و در پيوند با زندگي ما معنا مي يابند. به تعبيري ديگر، معناي يك بنا پياپي در مكالمه با زندگي هر روزه شكل مي گيرد. البته ظرفيت پذيرش معاني تازه در ساختمان هاي مختلف يكسان نيست. از اين رو، مي توان آثاري را ستود كه به لحاظ كالبدي هر چه با ثبات تر و، به عكس، به لحاظ معنايي هر چه پوياترند، چرا كه امكان خلق معاني فرهنگي بيشتري را فراهم مي كنند و به مخاطب خلاق امكان هاي بيشتري مي دهند.