مقاله سير تحول و طبقه بندي اژدها در نگارگري ايراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار – تابستان 1388 در مطالعات هنر اسلامي از صفحه 7 تا 21 منتشر شده است.
نام: سير تحول و طبقه بندي اژدها در نگارگري ايراني
این مقاله دارای 15 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نگارگري ايراني
مقاله اژدها
مقاله ساختار فيزيکي
مقاله تحليل و مقايسه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهري عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
واژه “اژدها” در فارسي به صورت “اژدر” و “اژدرها” بکار مي رود. اين موجود افسانه اي در بسياري از داستان ها، ادبيات عاميانه و فولکلوريک فارسي به عنوان مظهر شر حضور يافته و طي يک نبرد، تقريبا در همه موارد مقهور قهرمان داستان مي شود. اژدها در نگارگري ايراني، بيشتر تحت تاثير همتاي چيني خود بوده است ولي با اين وجود نمونه هايي هم از اژدهاي متاثر از اژدهاي غربي وجود دارد.
بيشتري بررسي ها و تحقيقات صورت گرفته در خصوص اژدها، بر روي مفاهيم نمادين و داستان هاي اسطوره اي و مذهبي است. به نظر مي رسد که شکل و توانايي هاي مار عامل بسيار مهمي در خلق اين موجود افسانه اي در نگاره هاي مختلف باشد.
اهداف مقاله:
-1 بررسي سير تحول اژدها فرمي و مفهومي
-2 طبقه بندي ساختار فيزيک اژدها براساس نگاره هاي ايراني. روش انجام تحقيق، به صورت تحليلي و مقايسه اي با توجه به تعداد قابل تامل نگاره هايي که اژدها را تصوير کرده اند، نمونه هايي مناسب انتخاب و مقايسه آنها به لحاظ شکل ظاهري صورت مي پذيرد.
سوالات موردنظر:
-1 ساختار فيزيکي و تنوع اشکال ازدهايان تصوير شده در نگارگري ايراني بر مبناي چيست؟
-2 چگونه مي توان تصاوير گوناگون ارايه شده از اژدها را طبقه بندي نمود؟
براساس تصاوير و طرح هاي اژدها در نگارگري، پنج گروه اصلي در اين پژوهش مورد شامل: -1 “اژدها- مار” -2″اژدها- مار” دوپا -3″اژدها- ما” دوپاي بالدار -4 “اژدها- مار” چهارپا -5″اژدها- مار” چند سر.
درهمه اين گروه ها، اژدها خصلت مار بودن خود را حفظ نموده است.