سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۱۶
نویسنده(ها):
ابوالفتح خالقی – استادیار گروه جزا و جرم شناسی دانشگاه قم
مهدی حاجی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جزا و جرم شناسی دانشگاه قم (مسئول مقاله)
شیروان مزارع – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جزا و جرم شناسی دانشگاه قم

چکیده:
برخورداری از محیط زیست سالم و عاری از هر گونه آلودگی، حق همه انسانها می باشدو متقابلاً پیشگیری از تخریب محیط زیست نیز تکلیف همگانی به حساب میآید. از مهمترین مسایل زیست محیطی که چالشهای جدی در قرن حاضر را سبب شده است؛ موضوع دفع پسماندها به ویژه پسماندهای پزشکی و مدیریت صحیح و بهداشتی این گونه پسماندها . در حال حاضر شهرها در معرض انواع گوناگونی از آلودگی ها قرار دارد که از جمله آنها می توان به آلودگی هوا، آلودگی صوتی،وجود فاضلاب ها و وجود زباله ها و پسماندها نام برد.الودگی ناشی از پسماندها نه تنها عاملی برای افزایش هزینه های اقتصادی است بلکه تهدیدی برای بهداشت و سلامت انسان در هر دو جنبه روحی و جسمی. تحقیق انجام شده بر اساس روش کتابخانه ای و با مراجعه به سایت های علمی و دانشگاهی معتبر انجام شده است.در این تحقیق سعی شده است که پسماندها بیمارستانی، انواع آن، جرایم معین شده در قانون مدیریت پسماندها در زمینه پسماندهای پزشکی، سیاست کیفری کشورمان و معایب و مزایا آن در زمینه مدیریت پسماندهای پزشکی مورد مطالعه وبررسی قرار گیرد.سیاست کیفری کشورمان در زمینه پسماندها با کاستی ها و معایبی مهمی روبرو است که برای رفع این نواقص و معایب بایدچاره اندیشی جدی صورت بگیرد