سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رامین صادقی بروجنی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی، دانشگ
وحید عبداله زاده – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف، کارشنا

چکیده:

فرآیند خرید بخش اعظمی از فعالیتهای پروژه های ) EPC طراحی، تامین و ساخت ) را به خود اختصاص می دهد . این فر آینـد در دو حوزه خرید داخلی و خارجی، متشکل از مجموعه فعالیت های مستقل و مرتبط بـا هـم اسـت . گـستردگی و پیچیـدگی ارتبـاط ایـن فعالیت ها، حجم بالای اطلاعات، نبود یک نظام اطلاعاتی یکپارچه و مشکلات متعدد دیگر ناشی از اجرا و مـدیریت سـنتی فـر آینـد ، شرکت تام را بر آن داشت تا فر آیند خرید خود را بازنگری و توانمند نماید . لذا بـا بهـره جـستن از الگوهـای جدیـد کـسب و کـار و تکنولوژی های نوین اطلاعات اقدام به طراحی مجدد و توانمندسازی فرآیند خرید خود نمود . در این مقاله ضمن معرفی مشخصات فر آیند خرید بازنگری شده شرکت تام، سیستم نرم افزاری پیاده سازی شده مـرتبط و نتـایج حاصل از اجرای این سیستم معرفی می گردد .