سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: دومین همایش ملی حفاظت و برنامه زیری محیط زیست
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
زهرا آزاد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان.
هوشمند عطایی – عضو هیت علمی دانشگاه پیام نور اصفهان
مهدی سپهری اهرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان

چکیده:
یکی از مسائل مهم بشری آسایش محیطی است. به طوری که جامعههای بشری در محیطهای مناسبتر تشکیل یافته اند. جهت انجام این تحقیق از آمار و اطلاعات ایستگاه سینوپتیک شهر اراک در یک دورهی آماری ۴۰ ساله از جملهدما، بارندگی، باد و رطوبت نسبی استفاده شده است. در این تحقیق مشخص شد که آب و هوای شهر اراک خصوصیات اقلیمی فلات ایران مرکزی را داراست و زمستان ها سرد و مرطوب و تابستانها گرم و خشک است. ماههای دی ، بهمن ، اسفند ، آبان و آذر خارج از محدوهی آسایش بوده و سرما حاکم است و استفاده از وسایل گرمایی و سیستمهای میکانیکی حرارت زا الزامی است. ماههای فروردین ، اردیبهشت و مهر دارای شرایط آسایش و راحتی میباشند و ماههای خرداد، تیر ، مرداد و شهریور نیز گرم بوده و در روز شرایط آسایش وجود ندارد و باید از سیستمهای تهویه کننده و سیستم میکانیکیخنک کننده استفاده نمود. لذا میتوان گفت که نزدیک به ۴۰ درصد از مواقع سال برای گرم کردن فضای داخل ساختمان باید از گرمایش میکانیکی استفاده کرد و شرایط آسایش در حدود ۲۵ درصد از مواقع سال یرقرار است و در بقیه مواقع سال (نزدیک به ۳۵ درصد از مواقع سال) هوا گرم بوده و باید از سرمایش میکانیکی استفاده کرد. بنابراین باید طراحیساختمان ها و شهر با توجه به آب و هوای گرم و خشک تابستان و سرد زمستان صورت گیرد