سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی تجارت الکترونیک

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اعظم السادات میری – مرکز آمار ایران

چکیده:

رشد و توسعه اقتصاد و جامعه مبتنی بر اطلاعات و تکنولوژی ایجاب م یکند تا شاخصهای آماری متناسبی برای اندازه گیری مفاهیم و موضوعات جدید بوجود آمده، ایجاد و تعریف شود. یکی از موضوعات مطرح در دنیای مبتنی بر اطلاعات، تجارت الکترونیک م یباشد. با توجه به اهمیت این موضوع و تاثیر آن بر اقتصاد کشورها نیاز شدیدی به شاخصهای آماری مناسب برای بررسی جنبه های مختلف مسئله احساس م یشود. سیاستگذاران؛ محققان و پژوهشگران؛ سرمایه گذاران، تجار و کسانیکه به نوعی درگیر فعالیتهای اقتصادی هستند؛ از عمده گروههای متقاضی شاخصهای تجارت الکترونیک م یباشند. اما با توجه به گستردگی ابعاد و همچنین رشد و توسعه سریع و روزافزون تجارت الکترونیک، تعاریف مختلفی از آن ارائه شده است. از آنجائیکه تدوین شاخصهای آماری مبتنی بر تعاریف م یباشد لذا طیف وسیعی از شاخصها جهت تهیه و تدوین، پیش رو قرار م یگیرد. به همین سبب کشورها، سازمانهای بی نالمللی، مراکز پژوهشی و… فعالیتهای بسیاری انجام داده اند تا تعریف و شاخصهای یکسانی جهت اندازه گیری تجارت الکترونیک ارائه نمایند. در این صورت آمارهایی که گردآوری م یشوند قابلیت مقایسه در سطح بی نالمللی را دارا م یباشند. در این مقاله ابتدا تعاریف و شاخصهای تجارت الکترونیک مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. بدنبال آن وضعیت کشورمان در زمینه تهیه و تولید شاخصهای تجارت الکترونیک بررسی شده و وضعیت مطلوب ترسیم م یگردد.