سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
مهدی تازه – استادیار دانشگاه منابع طبیعی و کویرشناسی اردکان
امید اسدی نلیوان – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه تهران
نرگس سقازاده – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه منابع طبیعی اردکان

چکیده:
یکی از قدم های مهم و اساسی در مطالعات خشکسالی در هر منطقه تعیین شاخص هایی است که بتوان بر اساس آنها میزان،شدت و تداوم خشکسالی را در یک منطقه ارزیابی کرد. شاخص خشکسالی به صورت یک عدد، در واقع تابعی از عوامل مختلف محیطی تأثیرگذار بر خشکسالی است که می تواند تصویر جامعی از همه این عوامل را فراهم نموده تا برای ارزیابی خشکسالی و تصمیمگیری درباره آنها استفاده گردد. شاخص های خشکسالی با ارزش بخشی عددی به وضعیت توصیفی پدیده خشکسالی در یک منطقه، ویژگی ها را بهتر نشان داده و درک و فهم وقوع را آسان تر می سازند. لذا هدف از این تحقیق بررسی شاخص های تعیین خشکسالی جهت تعیین برنامه ریزی و راههای مقابله با این پدیده میباشد. این شاخص ها را می توان بصورت نقطه ای محاسبه نمود و سپس با استفاده از تکنیک های مختلف پهنه بندی از جمله روش های زمین آماری،به سطح تعمیم داد. لذا جهت پهنه بندی خشکسالی، این شاخص ها محاسبه شده و نقشه های پهنه بندی شده، مورد استفادهقرار خواهند گرفت. شاخص های معرفی شده در این مقاله شامل شاخص شاخص درصد نرمال، شاخص بارندگی استاندارد،شاخص پالمر، شاخص درصد تفاضل بارش، شاخص کمبود رطوبت خاک، شاخص کمبود تبخیر و تعرق، شاخص خشکسالی موثر و شاخص بارش موثر می باشد.