مقاله شاد زيستي و شادکامي در شعر رودکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان 1388 در پژوهشنامه ادب غنايي (زبان و ادبيات فارسي) از صفحه 5 تا 30 منتشر شده است.
نام: شاد زيستي و شادکامي در شعر رودکي
این مقاله دارای 26 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رودکي
مقاله سامانيان
مقاله رفاه اجتماعي
مقاله شادخواري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پشت دار علي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: عباس پورخرمالو محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سامانيان در قرن چهارم هجري حکومتي نسبتا مقتدر در حوالي ماوراءالنهر ايجاد کردند. شرايط مناسب اقليمي و اقتصاد پويا، امنيت و ثبات سياسي بستري مناسب براي اهالي منطقه فراهم كرد که در راه علم و فرهنگ و هنر گام هاي ارزشمندي بردارند. شهر بخارا پايتخت شکوهمند آل سامان بود که در آن دانشمندان و شاعران بزرگ پرورش يافتند. ابو عبد اله رودکي، (پدر شعر فارسي و شاعر دربار سامانيان از تنعم و رفاه اقتصادي و جايگاه اجتماعي فوق العاده اي برخوردار بود. بر پايه اين رونق و غناي همه جانبه، ديوان اين ملک الشعراي دربار و ديگر شاعران هم عصرِ او حاوي درونمايه هايي چون: عشق و عشقبازي، مدح ممدوح، مي و شادخواري گشت. داشتن روحيه اي شاد به دور از رذايل اخلاقي بي شك حاصل نداشتن دغدغه هاي امــور معاش و آزادي در بيان فكــر وانديشه است.به ادعــاي اين مقاله، فراهم شدن رفاه اجتماعي مناسب با پشتوانه اي عظيم از ثروت و ثبات قدرت سياسي، عاملي بزرگ در ترويج شادي و شادمانه زيستن مردم در كنار هم بوده است. درعصر سامانيان زمينه هاي اصلي اين رفاه فراهم شده بود ورودكي به عنوان يك شهروند برخوردار از اين مواهب، آثار و نمونه هاي شادي حاصل از رفاه اجتماعي را در شعر خود منعكس ساخته است. بنابراين در اين مقاله برآنيم تا به کمک تحليل محتوا و به روش بسامدي، به اثبات مدعاي خود بپردازيم.