مقاله شبيه سازي جذب پتاسيم توسط مدل باربر- کوشمن در گياه ذرت تحت تيمارهاي مختلف خاک ورزي و کود دامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1387 در پژوهش در علوم زراعي از صفحه 85 تا 98 منتشر شده است.
نام: شبيه سازي جذب پتاسيم توسط مدل باربر- کوشمن در گياه ذرت تحت تيمارهاي مختلف خاک ورزي و کود دامي
این مقاله دارای 14 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جذب پتاسيم
مقاله خاک ورزي
مقاله ذرت
مقاله کود دامي و مدل باربر- کوشمن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيراني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: حاج عباسي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: افيوني مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: همت عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استفاده از مدل ها، مي تواند درك فرآيند جذب عناصر توسط گياه را آسان تر نمايد. اگر تطابق خوبي بين پيش بيني مدل و روند اندازه گيري شده جذب وجود نداشت، مدل ها مي توانند براي تشخيص علل اين اختلاف مفيد باشند. اين تحقيق به منظور پيش بيني جذب پتاسيم در مراحل مختلف رشد ذرت توسط مدل کوشمن و تحت سيستم هاي مختلف خاک ورزي و تيمارهاي کود دامي انجام شد. تيمارهاي خاك ورزي شامل شخم با ديسک سطحي + دو ديسک سطحي به عنوان كم خاك ورزي (عمق شخم 15 سانتي متر) و شخم با گاوآهن برگردان دار + دو ديسک سطحي به عنوان خاك ورزي مرسوم (عمق شخم 30 سانتي متر) بودند. هم چنين، تيمارهاي كود دامي در سه سطح 0، 30 و 60 تن در هكتار اعمال گرديدند. تيمارها در قالب طرح بلوک هاي خرد شده با سه تکرار و تحت کشت ذرت به مدت دو سال اعمال شدند. نتايج نشان داد، جذب پتاسيم پيش بيني شده در گياه با استفاده از مدل كوشمن، همبستگي زيادي با جذب پتاسيم اندازه گيري شده داشت، ولي بسيار كمتر از جذب اندازه گيري شده بود. با افزايش کود دامي، انحراف مدل از داده هاي مشاهده اي جذب افزايش يافت. هم چنين، در سيستم کم خاک ورزي انحراف مدل در پيش بيني جذب نسبت به سيستم خاک ورزي مرسوم کمتر بود.