مقاله شبيه سازي مدل سينتيک خشک شدن بستر نازک پرتقال رقم تامسون با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در مجله علوم و صنايع غذايي از صفحه 39 تا 49 منتشر شده است.
نام: شبيه سازي مدل سينتيک خشک شدن بستر نازک پرتقال رقم تامسون با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي
این مقاله دارای 11 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرتقال رقم تامسون
مقاله خشک کردن لايه نازک
مقاله شبکه هاي عصبي مصنوعي
مقاله الگوريتم مومنتوم
مقاله الگوريتم لونبرگ – مارکوارت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي شاهين
جناب آقای / سرکار خانم: كيهاني عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اميد محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مرکبات به ويژه پرتقال جايگاه بسيار مهمي را در ميان توليدات کشاورزي در دنيا به خود اختصاص داده اند. در اين تحقيق خشک کردن بستر نازک پرتقال رقم تامسون به وسيله شبکه عصبي مصنوعي مدلسازي شد؛ براي اين منظور از خشک کن آزمايشگاهي استفاده گرديد. توده بستر نازک ورقه هاي پرتقال با پنج دماي 40، 50، 60، 70 و 80 درجه سانتي گراد و سه سرعت هواي 5/0 ، 1 و 2 متر بر ثانيه و سه ضخامت 2 ، 4 و 6 ميلي متر خشک شد. رطوبت اوليه پرتقال در طي آزمايش 5.4 تا (g/g) 5.7 بر پايه خشک بود. جرم توده بستر نازک در طي خشک کردن هر پنج ثانيه يک بار توسط ترازوي ديجيتال متصل به رايانه، اندازه گيري و ثبت گرديد. از شبکه پس انتشار پيشخور با الگوريتم هاي يادگيري مومنتوم و لونبرگ – مارکوارت براي آموزش الگوهاي موجود استفاده شد. براي توسعه مدل هاي شبکه عصبي مصنوعي بردار ورودي شامل دما، سرعت هوا و زمان خشک شدن و بردار خروجي محتواي رطوبتي پرتقال در نظر گرفته شد. نتايج نشان داد که شبکه پس انتشار پيشخور با توپولوژي 1- 6- 2 براي ضخامت 2 ميلي متري ورقه پرتقال، 1- 7- 2 براي ضخامت 4 ميلي متري ورقه پرتقال و 1- 5- 2 براي ضخامت 6 ميلي متري ورقه پرتقال و الگوريتم آموزش لونبرگ – مارکوارت و راهبرد توابع يکسان براي تمام لايه ها (تانژانت سيگموييد) قادر است نسبت رطوبت را با ضرايب تعيين 99906/0، 99919/0 و 99930/0 و خطاي متوسط مطلق 00013/0، 00012/0 و 00009/0 به ترتيب براي سه ضخامت 2 ، 4 و 6 ميلي متري ورقه هاي پرتقال در شرايط مختلف خشک کردن لايه نازک پيش بيني کند.