سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
ریحانه قنادان – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشکده مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
عبدالرضا ظهیری – استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مهدی کاهه – دانشجوی دکتری سازه های آبی، دانشگاه شهید چمران اهواز
محمدصادق جلال الدین – کارشناس ارشد عمران، سازه های هیدرولیکی

چکیده:
یکی از متداولترین روشهای دریافت و توزیع جریان آب در سیستمهای پخش سیلاب استفاده از سرریزهای جانبی است. تاکنون بررسی سرریزهای جانبی لبه تیز بیشتر مورد توجه مهندسین بوده در حالی که برای سیستم پخش سیلاب، سرریزهای جانبی لبه پهن کاربرد بیشتری دارند. در این تحقیق، جریان در کانال آبرسان و سرریز جانبی لبه پهن مستطیلی، توسط نرم افزار Flow-3D شبیه سازی شده و با مقادیر آزمایشگاهی مقایسه شده است. این شبیه سازی با استفاده از دو مدل آشفتگی k-ε استاندارد RNG k-ε انجام شده است. نتایج بررسی ها نشان میدهد که مدل آشفتگی RNG k-ε بهترین تطابق را با مقادیر آزمایشگاهی دبی و ضریب آبگذری سرریز دارد.