سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی جمالی – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
محمد میرزایی – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

چکیده:

برقگیرها به عنوان یکی از تجهیزات بسیار مهم ، نقش کلیدی در حفاظت ادوات مختلف شبکه قدرت در برابر اضافه ولتاژ را داشته و مانع از آسیب دیدگی آنها می شوند. یکی از عواملی که می تواند رفتار و عملکرد برقگیر را حتی در شرایط کار نرمال مختل و منجر به عملکرد نابجا ی آنها گردد، مقادیر آلودگی مستقر بر بدنه چینی آن ، بسته به شرایط محیطی محل نصب می باشد. شایان ذکر است در مواردی که آلودگی مستق ر بر سطح عایقی برقگیر بصورت غیر یکنواخت و یا با ایجاد باند خشک باشد، عملک رد ناخواسته برقگیر ، تشدید و حتی میتواند موجبات تخریب آن را فراهم آورد. در این مقاله به منظور بررسی رفتار و عملکرد برقگیرهای اکسیدروی نصب شده در پستهای فشار قوی، در ولتاژ نامی و تحت تأثیر آلودگی مستقر بر آن، با انتخاب برقگیر نمونه، ضمن مدلسازی مداری آن، شبیهسازیهای لازمه در شرایط انجام شده است. بدین مختلف و به کمک نرمافزارPSPICE منظور اثرات مقادیر آلودگی یکپارچه مستقر بر آن، وجود باند خشک و محل تشکیل آن و همچنین تأثیر قطر بدنه چینی برقگیر مورد مطالعه، بر توزیع پتانسیل و تلفات حرارتی قرصهای اکسیدروی و همچنین کل برقگیر، ارزیابی و نتایج حاصله آنالیز شده است