سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی علوم و صنایع وابسته
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
فرشاد درگاهی – دانشجوی رشته مهندسی نفت – دانشگاه آزاد اسلامی عالیشهر
رباب چاه شوری – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی عالیشهر

چکیده:
در این مقاله نتایج آزمایشگاهی شرایط تشکیل آسفالتین در دو حالت نخلیه طبیعی از مخزن و تزرق گاز به آن در شرایط ایستا با استفاده از بسته نرم افزاری «WINPROP» که محصول شرکت کانادایی «CMG» می باشد شبیه سازی شده است. بسته نرم افزاری، مذکور براساس مدل جامد و با استفاده از معادلات حالت کار می کند. در این بررسی معادله حالت پنگ رابینسون به کار گرفته شده است. موفقیت این روش براساس شکستن سنگین ترین جزءء سیال به دو جزء رسوب شونده و غیررسوب شونده می باشد. نتایج حاصل از شبیه سازی نشان می دهد که حجم مولی و فوگاسیته عنصر رسوب شونده تأثیر بسیاری در پیش بینی مقدار تشکیل رسوب آسفالتین دارد. در بررسی حساسیت های مدل مشخص گردید که در حالت تخلیه طبیعی پارامتر شیفت حجم عنصر رسوب شونده در میزان تشکیل آسفالتین در تمامی فشارهای مورد آزمایش موثر می باشد و پارامتر ضریب تأثیر متقابل بین جزء رسوب شونده و عناصر سبک در فشارهای زیرنقطه اشباع تأثیرگذار است. در حالت تزریق گاز، ضریب تأثیر متقابل در پیش بینی فشار اشباع و درصد وزنی تشکیل رسوب مؤثر می باشد، با فرض ثابت بودن دمای سیستم تشکیل رسوب آسفالتین تحت تأثیر دو پارامتر فشار سیستم و درصد مولی سیال است. پارامتر شیفت حجم جزء آسفالتین مهمترین عامل در شبیه سازی اثر فشار می باشد. پارامتر ضریب تأثیر متقابل بر روی نتایج محاسبات در فشارهای زیر اشباع تأثیرگذار بوده و مهمترین عامل در شبیه سازی اثر درصد مولی سیال می باشد