سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی محمدجعفرپور – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد،دانشکده فنی مکانیک،دانشگاه تبریز
محمد زادشکویان – استادیار،دانشکده فنی مکانیک،دانشگاه تبریز

چکیده:

یکی از مهمترین روشهای تولید چرخ د ند هها، فرایند فورج درحالت داغ م یباشد. اهمیت کاهش قیمت این نوع قطعات به دلیل تولید انبوه آنها باعث رشد روزافزون تحقیقات در زمینه بهین هکردن روش تولید آنها شده است. در این مقاله فرایند فورج غیرهمدمای قطع هکار دنده مخروطی در حالت متقارن محوری با در نظرگرفتن قالبها بصورت صلب وخواص مواد بصورت الاستیک- پلاستیک ب وسیله روش اجزای محدود شبیه سازی گردید وپار امترهای مختلف مؤ ثر درتولید قطع ه کار بررسی گردید . همچنین برای مطالعه بیشتر فرایند و معتبرسازی نتایج حاصل از روش شبی ه سازی عددی از روش مدلساز ی فیزیکی استفاده گردید که انطباق قابل قبولی بین داد ههای حاصل از این دو روش حاصل گردید.