سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
محسن نوروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی، دانشگاه شهرکرد
بهزاد قربانی – دانشیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

چکیده:
یکی از عوامل اثرگذار در میزان نیروهای وارده بر پایه پل، شکل هندسی پایه است که تاثیر زیادی بر نحوه جداشدگی جریان و افزایش آبشستگی در اطراف پایه پل دارد. هدف از این پژوهش بررسی اثر شکل پایه پلهای مربعی و دایرهای شکل بر میدان جریان و نیرو وهای وارد بر آن ها بااستفاده از نرمافزارFluent میباشد. نتایج شبیهسازی نشان میدهد که گردابههای تشکیل شده در پشت پایه مربعی قویتر و طول گستره آن نیز بیشتر از پایه دایرهای شکل میباشد۱/۳۵ برابر همچنین نتایج شبیه سازی نشان میدهد که سرعت جریان در جلو پایه دایره ای به دلیل همبستگی بیشتر با خطوط جریان( بیشتر از پایه مربعی )به دلیل حجیم بودن یک انسداد در مقابل جریان ایجاد می کند و باعث برهم زدن خطوط جریان می شود میباشد۱/۴ برابر بعلاوه میزان نیروی افقی نیروی درگ وارده بر پایه مربعی ۱/۵ برابر بیشتر ازپایه دایره ای شکل می باشد